การเลือกวิชาเสรี ของนักศึกษาภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์)
ในภาคเรียน 3/2566


กรุณาใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม OK

รหัสประจำตัวนักศึกษา :   รหัสผ่าน :  

หมายเหตุ : รหัสผ่านให้ใช้ วัน-เดือน-ปี เกิดของนักศึกษา เช่น 25122515 คือเกิดวันที่ 25 เดือน ธ.ค. ปี 2515


** เริ่มจองรายวิชาเลือกเสรี **

2 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2567


โปรดดูประกาศรายชื่อ รายวิชาที่เปิดสอน (ที่ท่านได้จองไว้) หากไม่มีชื่อต้องเลือกใหม่

ประกาศรายชื่อ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567


กลับไปหน้าก่อนนี้
Powered by : Naga