การเลือกวิชาเสรี ของนักศึกษาภาค ปกติ
ในภาคเรียน 1/2567


กรุณาใส่รหัสประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม OK

รหัสประจำตัวนักศึกษา :   รหัสผ่าน :  

หมายเหตุ : รหัสผ่านให้ใช้ วัน-เดือน-ปี เกิดของนักศึกษา เช่น 25122515 คือเกิดวันที่ 25 เดือน ธ.ค. ปี 2515
** เริ่มจองรายวิชาเลือกเสรี**

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566
หากเกินระยะเวลานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่อื่นในภาคการศึกษา 1/2567
ประกาศรายชื่อรายวิชาที่เปิดสอนและรายชื่อนักศึกษาที่เลือกวิชาเลือกสรี 26 ธันวาคม 2566


กลับไปหน้าก่อนนี้
Powered by : Naga