ตารางสอบวิชาเลือกเสรี (ภาค ปกติ)
รหัสวิชา SECชื่อวิชาน(ท-ป-ศ)ห้องสอบวัน-เวลา สอบอาจารย์คุมสอบ
วันที่เวลา
AFE355 01 การประกอบธุรกิจอาหารท้องถิ่น 3(2-3-5) PIBUL201 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.ดร.น้ำทิพย์ ว. 
ANS302 01 การเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรผสมผสาน 3(2-2-5) PIBUL202 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.ดร.ณรกมล 
ANS303 01 การเลี้ยงสัตว์ปีกสวยงาม 3(2-2-5) PIBUL204 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.ดร.สุภาวดี ย. 
ANS305 01 การเลี้ยงสัตว์สวยงามเพื่องานอดิเรก 3(2-2-5) PIBUL203 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ 
BA447 01 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) PIBUL205 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.พลอยพัชร 
CERA344 01 การประดิษฐ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) PIBUL206 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ดร.วิมล ท.
ผศ.ดร.จุมพฏ 
COMP484 01 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานออกแบบ 3(2-2-5) IT 201 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ดร.รติพร 
CVIL315 01 การจัดการขยะมูลฝอย 3(2-2-5) IT 202 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.จิรา 
DESI363 01 ออกแบบของที่ระลึก 3(2-2-5) PIBUL207 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.ปรารถนา 
ECED215 01 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5) IT 203 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.สมศรี ท. 
ENG311 01 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป 3(3-0-6) IT 204 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.นันทภัค 
ENVI343 01 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) IT 205 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.ดร.ปิยะดา 
ENVI442 01 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3(3-0-6) IT 301 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.ดร.รุ้งเพชร 
FA124 01 การวาดเส้น 3(2-2-5) HUSO 208 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ดร.ณริศรา พ. 
FISH201 01 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม 3(2-2-5) PIBUL208 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.พัทธนันท์ 
FISH323 01 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน 3(2-2-5) PIBUL209 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.ประภาศิริ 
FST140 01 เครื่องดื่ม 3(2-3-5) PIBUL305 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ดร.คำรบ 
FST142 01 หลักการถนอมอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5) IT 302 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.ทรงพรรณ 
FST143 01 ผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(2-3-5) IT 303 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.พิมพ์ชนก 
FST144 01 อาหารสมุนไพร 3(2-3-5) IT 304 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. รศ.ดร.เกตุการ 
FST145 01 ผลิตภัณฑ์ธัญชาติ 3(2-3-5) IT 305 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.ดร.ชุติมา 
HSCI354 01 เภสัชกรรมแผนไทย 3(3-0-6) PIBUL306 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.เอกภพ 
INFO356 01 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5) IT 503 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.พงษ์พิชญ์ 
INFO368 01 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู 3(2-2-5) IT 504 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.ดร.กฤติกา 
IS241 01 ห้องสมุดโรงเรียน 3(2-2-5) IT 505 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.น้อย 
JP111 01 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-5) IT 601 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.กนกรัตน์ 
KOR111 01 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 3(3-0-6) IT 602 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.ปรียานุช 
LAW443 01 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาเซียน 3(3-0-6) ม.404 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.พิมล ก. 
PA248 01 สิทธิมนุษยชนกับการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) IT 603 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.ธรณินทร์ 
PD432 01 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 3(2-3-5) IT 604 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.ศนิพร 
PD453 01 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น 3(2-3-5) ม.301 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.กนกวรรณ 
PEED343 01 ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 3(2-2-5) ม.302 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.บุญเลิศ 
PPT321 01 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด 3(2-2-5) ม.704 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.อารยา 
PTS101 01 การปลูกพืชเพื่องานอดิเรก 3(2-2-5) ม.708 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.ขนิษฐา 
PTS201 01 พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) ม.401 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.ดร.จักรกฤช 
PTS301 01 การจัดสวนถาด-สวนแก้ว 3(2-2-5) ม.กาซะลอง 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.ปุณณดา 
PTS302 01 การปลูกกล้วยไม้เพื่องานอดิเรก 3(2-2-5) ท.307 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.สุดารัตน์ 
PTS473 01 การจัดการสนามหญ้า 3(2-2-5) ท.406 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.กฤษณชัย 
PY331 01 พุทธศาสน์ 3(3-0-6) ท.407 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.เรณู หมี 
RM313 01 การออกแบบการจัดเรียง และการสร้างบรรยากาศภายในร้านค้า 3(3-0-6) MS.305 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.ชมพูนุท 
RM411 01 การทำงานเป็นทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก 3(3-0-6) MS.403 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ดร.ดนชนก 
RM452 01 การให้บริการและการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า 3(3-0-6) MS.406 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.สุธาสินี 
RM492 01 ประเด็นในปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) MS.407 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.ธนพร ร. 
SW363 02 สวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3(3-0-6) ม.601 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.ชัยพร 
SW421 01 ชีวิตครอบครัวศึกษา เพศศึกษา และจริยธรรมทางเพศ 3(3-0-6) ฉ.505 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.ปฐมพร 
TH451 01 การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) MS.307 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. ผศ.กุลแก้ว 
TH463 01 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6) MS.409 26 ต.ค. 2563 08.30 - 10.00 น. อ.คู่ขวัญ 
CN271 02 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 3(3-0-6) PIBUL201 26 ต.ค. 2563 13.00 - 14.30 น. อ.หทัยรัตน์ ม. 
FISH324 01 การเลี้ยงปลาน้ำจืด 3(2-2-5) PIBUL204 26 ต.ค. 2563 13.00 - 14.30 น. ผศ.ดร.สุภาวดี ย. 
MICR317 01 เห็ดและการประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) PIBUL205 26 ต.ค. 2563 13.00 - 14.30 น. ผศ.ดร.เรืองวุฒิ 
COMP371 01 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) IT 601 28 ต.ค. 2563 10.30 - 12.00 น. รศ.อุไรวรรณ์ ร. 
CVIL331 01 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 3(2-2-5) IT 305 28 ต.ค. 2563 10.30 - 12.00 น. ผศ.ดลยฤทธิ์ 
BIOL351 01 การวาดภาพและถ่ายภาพทางชีววิทยา 3(2-2-5) IT 305 29 ต.ค. 2563 13.00 - 14.30 น. ผศ.ดร.นพรัตน์ ว.